KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2011.

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2011. Do pobrania w formacie PDF:

Sprawozdanie merytoryczne 2011.pdf

 

Sprawozdanie finansowe do pobrania w kilku plikach PDF:

bilans.pdf

/images/sprawozdanie/rachunek_wynikow.pdf

info- dod.2011-2ga-poprawka.pdf

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2010.

 • Dane organizacji i jej cele statutowe:

1/ nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”

 

2/ siedziba:  ul. Kościelna 45C/5, 60-537 Poznań

 

3/ data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław, dnia 09.08.2006 

numer: KRS – 0000261716

 

4/ NIP: 8831780743 

     Regon: 020356320

 

5/ Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Smigielski, Prezes Zarządu, ul. Sobnicka 53, 60-480 Poznań

 

6/ Komisja Nadzoru: Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                             

Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          

Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko

                                                                   

7/ Określenie celów statutowych fundacji zgodnie ze statutem z dnia 18.07.2006 - działanie na rzecz:

1// Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:

a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,

c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 

d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,

e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,

f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole zwierząt, szczepienia, leczenie przeciw pasożytom),

g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,

h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,

i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),

j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,

k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,

l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

m/ i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.

2// Ekologii i naturalnego środowiska.

3// Ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego.

 

=========================

 

 • Zasady, formy, zakres działalności statutowej i realizacja celów statutowych:

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną i nieodpłatną dla realizacji celów statutowych.

Przejechaliśmy ponad 40.000 km niosąc ratunek zwierzętom w potrzebie.

 

1/ W ramach nieodpłatnej działalność pożytku publicznego Fundacja podjęła  następujące działania:

1// Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.

2// Rozbudowa Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego dla bezdomnych psów: budowa 3 zadaszonych kojców oraz 1 całkowicie zamkniętego.

3// Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych.

4// Pomoc rodzinom o niskich dochodach w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami 

5// Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Zaproponowaliśmy:

- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;

- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;

- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);

- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:

a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach internetowych),

b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),

c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt

6// Uświadamianie opinii publicznej o obowiązku ustawowym ciążącym na gminach w istocie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

7// Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (głodzone i bite, porzucane, utrzymywane w niewłaściwych bądź wręcz okropnych  warunkach bytowych, prześladowanie wolnobytujących kotów ... )

8// Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.

Programy p.t. „nie porzucaj”, „pies to nie zabawka”, „kot nie jest szkodnikiem ale cennym przyjacielem”, „nie zostawiaj potrąconego zwierzęcia bez pomocy”, „nie wolno bezkarnie znęcać się nad zwierzętami”.

9// Praga, listopad 2010 - uczestnictwo w światowym sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy.

10// Kontynuacja, rozpoczętych w 2006 roku, prac legislacyjnych nad zmianami w polskim prawie dotyczącymi praw zwierząt. Przygotowywanie projektu zmian Ustawy o Ochronie Zwierząt. Złożenie postulatów do Ministerstwa Sprawiedliwości na temat modyfikacji przepisów w kodeksie karnym pozwalających na skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępstwom na zwierzętach.  

11// Kontynuacja: skarga wraz z zestawieniem spraw bezpodstawnie umorzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich i złożenie skargi na działalność tej prokuratury do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.

12// Kontynuacja sprawy głodzonych psy z zamku kamienieckiego: monitowanie losu 22 psów umieszczonych przez Wójta Kamieńca w schronisku w Białogardzie Szcz.; próba wyświetlenia powodu zgonu 11 z nich;

Dzięki naszym działaniom od 2007 roku, padł wreszcie wyrok skazujący za znęcanie się nad dziesiątkami psów, przez dzierżawcę zamku. Wyrok nakazuje przepadek psów.

Przewieźliśmy pozostałe przy życiu 11 psów (z 22) ze schroniska w Białogardzie Szczecińskim do hotelu w Iwanowicach k/Krakowa pod opiekę KTOZ.

13// Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:

- Pasmem-NGO powstałym i działającym w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego nad opracowywaniem wspólnych projektów i przy współpracy innych NGO w naszym regionie.

- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.

- TOZ, Okręg we Wrocławiu w sprawie dotyczącej głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.

- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowanej sprawie w Kamieńcu Z.

- Współpraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech w zapewnianiu nowych domów dla bezdomnych psów z Polski. 

14// Prowadzenie prac legislacyjnych nad utworzeniem prawa unijnego dotyczącego ochrony praw zwierzat towarzyszących. W chwili obecnej nie istnieje prawo unijne regulujące dobrostan tych zwierząt. Prace prowadzone w ramach Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt, PIE (Pets in Europe), zrzeszającej ponad 22 organizacje z całej Europy. PIE powstała w 2007 roku. Od tego też roku Fundacja jest jej członkiem i działaczem. 

W grudniu 2009 roku powstał dokument utworzony przez Europosłów (Oświadczenie Pisemne) przedstawiający konieczność utworzenia prawa unijnego chroniącego zwierzęta towarzyszące.

Przez cały 2010 rok, dwa razy w miesiącu prowadziliśmy prace w Strasburgu i Brukseli.

15// Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.

16// Wspieranie działań osób prywatnych, ratujących zwierzęta.

17// Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) w celu:

- zwiększenia adopcji,

- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,

- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,

- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,

18// Konsultacja lek. wet. o specjalności behaviourysty w sprawie psów z problemami;

19// W roku 2010 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje w celu ratowania zwierząt:

- Długopole: zagłodzony na szkielet pies, uratowany, sprawca znany, policja prowadzi postępowanie;

- Ołdrzychowice: topione szczenięta; pies w komórce, w wodzie po kolana; sprawa przekazana policji;

- Polanica: ciężko ranny pies pozostawiony na drodze;

- Lądek Zdr.: prześladowane koty w uzdrowiskach;

- Ścinawka Średnia: podpalony na łańcuchu pies.

- Ząbkowice: pies bez wody na upale, przekazałam policji, policja interweniowała;

- Września: potworne warunki w schronisku; sprawa zgłoszona na policję;

- Ludwikowice: chory jelonek;

- Jaszkowa Dln: próba utopienia psa w worku, sprawca zgłoszony na policję;

- Radków: pies na krótkim łańcuchu bez wody;

- Kłodzko: porzucony, ranny puszczyk w parku - odwieziony do ptasiego sanktuarium  k/Jawora;  

- Ławica: szczenna suka z wrośniętym łańcuchem w szyję; uratowana i suka i 7 szczeniąt;

 

2/ W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja podjęła następujące działania:

1// Przejmowanie opieki nad porzuconymi i zabłąkanymi psami; umieszczanie ich w rodzinach zastępczych oraz w Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym.

2// Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.

3// Umieszczanie ogłoszeń w celu odnalezienia właścicieli zagubionych zwierząt; właścicieli porzuconych zwierząt; szukania nowych domów dla zwierząt nie posiadających właściciela.

4// Przewożenie zwierząt do nowych domów w kraju i za granicą.

Umieściliśmy w nowych rodzinach lub odnaleźliśmy właścicieli dla ponad 120 zwierząt.

5// Współpraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech aby znaleźć nowe domy dla bezdomnych psów z Polski. W roku 2010, 12 naszych psów znalazło nowe domy w Holandii. Do Niemiec wyjechało 6 suk ze szczeniętami (łącznie 35 szczeniąt) oraz 14 innych psów.

6// Prowadzenie  działań interwencyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców Kłodzka gdzie psy biegają bez opieki, nie karmione, nie leczone, drażnione i bite, rozmnażają się bez kontroli, walczą między sobą o pokarm i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Było wiele przypadków pogryzienia przechodniów.

7// Wspieranie karmicieli wolnobytujących kotów na terenie miasta Kłodzka (zakup karmy, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka oraz sterylizacja kotek i kocurków).

8// Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp).

9// Sterylizacja wolnobytujących kotek i bezdomnych suczek.

10// Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

Kłodzko: potrącony w nocy kot, pozostawiony bez pomocy na ulicy;

Kłodzko: suczka Urbanka (Ulla) oszczeniła się w komórce na węgiel;

Kłodzko: zagubiony po raz kolejny stary pies Atos z ul. Śląskiej;

Kłodzko: potrącony szczeniak na pl. Jagiełły, przez samochód nauki jazdy - uciekł z miejsca wypadku;

Kłodzko: 3 maleńkie kotki wyrzucone do rowu;

Kłodzko: szczenię podrzucone do bramy zakonu Franciszkanów;

Kłodzko: kotek z porażeniem mózgowym znalazł dom we Wrocławiu;

Kłodzko: psy bez opieki na ul. Łukasińskiego:

Kłodzko: odbiór 7 psów i 3 szczeniaków zw slamsu na ul. Wiejskiej;

Kłodzko: porzucony pincher chory na parwowirozę;

Kłodzko: zagłodzony, bardzo chory pies wałęsający się po ulicach;

Kłodzko: pies Kortez nadal biegający bez opieki i nie karmiony;

Kłodzko: Budrys, pies zamordowanej przez kochanka kobiety

Kłodzko: zmasakrowane szczenięta przy ul. Łukasińskiego, sprawca znany ale sprawa umorzona z powodu braku świadków (świadkowie zastraszeni);

Kłodzko: zdychająca bez pomocy weterynaryjnej krowa przy ul. Zajęczej; wezwaliśmy weterynarza - uśpił krowę;

Kłodzko: przywiązany w upał, pies Stefek na poligonie, w krzakach, odratowany;

Kłodzko: wojna o koty przy ul. Armii Krajowej; dwie osoby dokarmiają, inna rodzina je tępi;.

11// Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych i finansowych:

 •  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007 na rok 2010.
 •  Podpisanie Umowy Dzierżawy na 10 lat na działkę o pow. 0,1119 ha.

 

=========================

3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

=========================

 

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

 • Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań, finansowego i merytorycznego fundacji za rok 2009.
 • Postanowienie przelania funduszy na działalność statutową Fundacji “Dr. Lucy” ze Śremu i     Fundacji “Radość Psiaka” z Szamotuł.

 

=========================

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja uzyskała następujące przychody z:
  • darowizny: 16.370,95 zł
  • zasądzone prawomocnym wyrokiem: 1.100,00 zł
  • świadczenia odpłatne na rzecz gminy: 100.252,68 zł                                           

     koszty tych świadczeń: 109.357,18 zł

    

=========================     

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła następujące koszty:
  • realizacja celów statutowych: 122.905,69 zł
  • koszty administracyjne: 15.968,48 zł

 

=========================

 

 • W okresie sprawozdawczym Fundacja:
  • nie zatrudniała pracowników;
  • zleciła prace w ramach umów o dzieło: 32.689,00 zł
  • nie udzielała pożyczek;
  • nie nabyła obligacji, udziałów ani akcji;
  • nie nabyła nieruchomości;

 

 • nabyła następujące środki trwałe:

  = zestaw komputerowy: 2.270,00 zł

  = urządzenie wielofunkcyjne: 196,00 zł

  = zespół komputerowy z oprzyrządowaniem: 3.985,00 zł

  = stół zabiegowy z materacem: 1.281,20 zł

 

 • wartość aktywów:     początek: 36.045,12 - koniec: 26.208,71
 • wartość zobowiązań: początek: 36.045,12 - koniec: 26.208,71

 

=========================

 

8. W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja wykonywała zadania zlecone przez podmioty samorządowe:

 • Miasto Kłodzko: 87.852,68 zł
 • Gminę Kłodzko: 3.500,00 zł
 • Miasto/Gmina Polanica Zdr.: 1.800,00 zł
 • Miasto/Gmina Szczytna: 2.600,00 zł
 • Miasto/Gmina Kudowa Zdr.: 6.000,00 zł

 

=========================

 

 • Fundacja złożyła deklarację podatkową CIT-8

    W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrznych.

 

Zatwierdziła:

Elżbieta Smigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”

 

Pliki do pobrania:

 

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2008.

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006  
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320

2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                             
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                           
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                    

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań za rok 2007 – 29.3.2008

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt,  
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.
2/ Rozpoczęcie budowy Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Kłodzku. Kontynuacja budowy w roku 2009.
3/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki kotów oraz prawie 80 psów w tym ponad 20 szczeniąt.
Wiele zagubionych psów wróciło do swoich domów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka):
- Kłodzko - ratowanie psa Jackiego po wypadku (operacja, leczenie); oraz małego pieska Dż. mającego głębokie rany na skórze, spowodowane pasożytami. Dostarczamy karmę dla nich od ponad 9 miesięcy.
- Okolice Kłodzka – kilkanaście rodzin posiadających po kilka psów i kilka/kilkanaście kotów (Jaszkowa Dolna i Górna, Żelazno, Szalejów Górny, Krosnowice, Wojciechowice, Polanica itd).
Dokarmianie bezdomnych psów, które nie zostały objęte opieką przez Urzędy Gmin; oraz wolnobytujących kotów.
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Zaproponowaliśmy:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
6/ 1.10.2007, podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Fundacją a Miejską Gminą Kłodzko i przedłużona na rok 2008.
7/ Pomoc w oddawaniu do adopcji psów z gmin, które nie podpisały stałej umowy z Fundacją (gmina Kłodzko, Lądek Zdr., Kudowa, gmina Nowa Ruda, Bystrzyca Kł.).
8/ Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (śmierć bitego szczeniaka, przywiązywanie psów w lesie, porzucanie szczeniąt i kociąt na śmietnikach, maltretowanie i głodzenie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych i wiele innych).  
9/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
10/ Uczestnictwo w sympozjach, konferencjach oraz warsztatach w kraju i za granicą, na temat poszanowania praw zwierząt oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy:
- maj 2008 szkolenie zorganizowane przez Dogs Trust w Budapeszcie dotyczące edukacji humanitarnej dzieci i młodzieży;
- czerwiec 2008 szkolenie i warsztaty zorganizowane przez Dogs Trust w Londynie dotyczące budowy i zarządzania schroniskiem, technik organizacji zbiórki funduszy, udzielania pierwszej pomocy zwierzętom po wypadku oraz podstawy psychologii.
- listopad 2008 – światowe sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących.
11/ Przygotowywanie postulatów i przedstawienie ich Posłom RP, ukazujących konieczność wprowadzenia zmian w polskim prawie, dotyczących praw zwierząt (praca rozpoczęta w 2006 roku).
- lipiec 2008 spotkanie z Posłem RP w sejmie.
- lipiec 2008 złożenie wniosku do Marszałka Sejmu RP o zgodę na zorganizowanie wystawy ukazującej problemy legislacyjne dotyczące ochrony zwierząt towarzyszących oraz objęcie tej wystawy swym patronatem.
(dodatkowe informacje w punkcie 13).
12/ Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz oddanie go w ręce wymiaru sprawiedliwości:
- Naciski na Wójta Gminy, odmawiającego podjęcia skutecznych działań zgodnie z art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, poprzez poinformowanie o sprawie instytucji rządowych na różnych szczeblach oraz poprzez nagłaśnianie sprawy w prasie, radiu i Internecie.
- Rozmowy z Inspekcją Weterynaryjną Powiatową i Wojewódzką w celu uzyskania ich współpracy i potwierdzenia konieczności odbioru psów.
- Działania mediacyjne w celu nakłonienia właściciela psów do dobrowolnego się ich zrzeczenia;
- Zbieranie informacji na piśmie od naocznych świadków.
- Zgłoszenie przestępstwa znęcania się nad psami do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, które zaowocowało Aktem Oskarżenia o znęcanie się nad psami, przeciwko ich właścicielowi.  Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich.
- Uczestnictwo w kontroli bytowania psów w październiku 2007; marcu, lipcu, grudniu 2008.
(dodatkowe informacje w punkcie 13).
13/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.
- PIE – Pets in Europe (Europejska Organizacja Ochrony Praw Zwierząt): wprowadzenie zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej. Fundacja Mrunio jest członkiem PIE.
- TOZ, Okręg we Wrocławiu: prowadzenie wspólnych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz ukarania winnego.
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowane sprawie w Kamieńcu Z.
- Fundacją „Dr Lucy” ze Śremu (woj. wielkopolskie).
14/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
15/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
16/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączone ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) przy współudziale władz samorządowych, szkół, bibliotek publicznych itp; w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,
- i inne.
17/  W lutym  2008 – Prezes Fundacji „Mrunio” zostaje  Asystentem Społecznym Jakuba Szulca, Posła na Sejm RP.


8. W roku 2008 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

- Kamieniec Ząbkowicki: trwająca od lat sprawa głodzonych psów z zamku. Sprawa powinna dojść do szczęśliwego zakończenia w I kwartale 2009 roku.
- Złoty Stok: interwencja w sprawie niepodjęcia przez Burmistrza działań związanych z opieką nad bezdomnym psem i kozami.
- Złoty Stok: interwencja w sprawie psa trzymanego w niewłaściwych warunkach;
- Kłodzko: zadręczony na śmierć szczeniak (śledztwo umorzone z powodu wycofania się świadków).
- Wojciechowice: przywiązanie wilczastej suki Pameli w lesie (działania zakończone wyrokiem skazującym winnych).
- Kłodzko: otrucie wilczastej suki Pameli (sprawa w toku).
- Wojciechowice: przywiązanie czarno-białej suki w lesie (nie wykryto winnych ale udało się odnaleźć właścicieli).
- gmina Kłodzko: interwencja w sprawie niepodjęcia przez Wójta działań związanych z opieką nad bezdomnymi psami (razem 5 psów).
- Kłodzko: przekazanie 4 kotów do ośrodka opiekuńczego - koty pozostawione przez właścicielkę, która wyjechała za granicę.
- Kłodzko: pozostawiany na wiele dni pies przy budzie bez wody i jedzenia.
- Kłodzko: odebranie zaniedbywanej suczki Miki właścicielom i oddanie jej do adopcji.
- Polanica Zdr.: kontynuacja interwencji w sprawie kotów z ZUK.
- Kłodzko: odebranie 2 głodzonych suk, Mishy i Soni, właścicielowi i oddanie ich do adopcji.
- Kłodzko: ratowanie potrąconego przez samochód psa, Reksia i pozostawionego na drodze bez pomocy.
- Głuszyca: uratowanie konia od oddania do rzeźni.
- Kłodzko: powtarzające się interwencje na ul. Wiejskiej.
- Bystrzyca Kł.: interwencja w sprawie koni pozostawionych na noc przy temp. -20.
- Stronie Śląskie: interwencja w sprawie porzuconej suczki.
- Ścinawka: przejechane gęsi ciągnikiem.
- Podtynie: powtarzające się interwencje w sprawie niewłaściwych warunków bytowych koni i baranów;
śmierć dwóch koni w niesprawdzonych warunkach (interwencja Urzędu Gminy, interwencja z  dzielnicowym).
- Podtynie: problem dużej grupy psów wałęsającej się po wiosce i walczących o sukę (interwencja z dzielnicowym).
- Nowa Ruda: prośba o pomoc właścicieli koni, katowanych przez sąsiadkę.
- Kłodzko: przejechany pies na ul. Łukasińskiego i pozostawiony bez pomocy na środku ulicy w mroźną noc (nie udało się ustalić sprawców). Po udanym leczeniu i rekonwalescencji pies oddany do adopcji.
- Kłodzko: pies Smyk/Rex wyrzucony z jadącego auta (sprawa zgłoszona na policję). Udało się ustalić właścicieli (są poza jakimkolwiek podejrzeniem). Pies został im oddany.
- Kłodzko: szczeniak wrzucony do rzeki w mroźny wieczór (sprawa zgłoszona na policję). Uratowany przez Straż Pożarną. Ogi na się dobrze i został oddany do adopcji.

9.  Przejechaliśmy ponad 20.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

-  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007, w celu likwidacji bezdomności zwierząt na terenie gminy.
- Zawarcie Umowy Użyczenia nieruchomości na terenie Miasta Kłodzka w dniu 2 lipca 2008, pod budowę Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.
4/ Nie prowadziła działalności zleconej.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.

Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2009

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006 
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320


2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Smigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                            
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                   

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań za rok 2008 – 30.3.2009
- W sprawie używania cyfrowego połączenia internetowego Blueconnect

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną przejmując opiekę nad bezdomnymi psami, karmiąc je, zapewniając im opiekę weterynaryjną, umieszczając ogłoszenia w celu szukania im nowych domów i transportując je do nowych domów.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję, w rodzinach zastępczych oraz w  Ośrodku Opiekuńczo-Adopcyjnym. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce) oraz zajęciom psychologiczno-adaptacyjnym dla psów maltretowanych albo porzuconych w bestialski sposób.
2/ Ukończenie budowy części Ośrodka Opiekuńczo-Adopcyjnego w Kłodzku: zadaszone kojce na 12 do 15 psów, izolatka na 2 psy oraz pomieszczenie socjalno-biurowe
Kontynuacja budowy w roku 2010.
Uchwałą Rady Miejskiej Fundacja uzyskała zgodę na 10-cio letnią dzierżawę działki, na której znajduje się Ośrodek.
3/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych oraz właścicieli zwierząt zagubionych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki kotów oraz prawie 90 psów w tym ponad 20 szczeniąt. Zanleźliśmy dom dla porzuconego królika.
Wiele zagubionych psów wróciło do swoich domów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami oraz karmicielom wolnobytujących kotów (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka oraz sterylizacja kotek i kocurków).
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Zaproponowaliśmy:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
6/  Współpraca rozpoczęta z Miejską Gminą Kłodzko w dniu 1.10.2007, została przedłużona na rok 2009.
7/ Pomoc w oddawaniu do adopcji psów z gmin, które nie podpisały stałej umowy z Fundacją (gmina Kłodzko, Lądek Zdr., Kudowa Zdr., Szczytna).
8/ Uświadamianie opinii publicznej o obowiązku ustawowym ciążącym na gminach w istocie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
9/ Współpraca z jednostkami Policji i Straży Miejskich oraz Prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości (głodzone i bite, porzucane, utrzymywane w niewłaściwych bądź wręcz okropnych  warunkach bytowych, prześladowanie wolnobytujących kotów ... )
10/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
Programy p.t.  „nie porzucaj”, „pies to nie zabawka”, „kot nie jest szkodnikiem ale cennym przyjacielem”, „nie zostawiaj potrąconego zwierzęcia bez pomocy”, „nie wolno bezkarnie znęcać się nad zwierzętami”.
11/ Budapeszt, październik 2009 - uczestnictwo w światowym sympozjum ICAWC, na temat poszanowania praw zwierząt towarzyszących oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy.
12/ Kontynuacja, rozpoczętych w 2006 roku,  prac legislacyjnych nad zmianami w polskim prawie dotyczącymi praw zwierząt. Przygotowywanie projektu zmian Ustawy o Ochronie Zwierząt. Złożenie postulatów do Ministerstwa Sprawiedliwości na temat modyfikacji przepisów w kodeksie karnym pozwalających na skuteczniejsze przeciwdziałanie przestępstwom na zwierzętach.  
13/ Przygotowanie zestawienia spraw bezpodstawnie umorzonych przez Prokuraturę Rejonową w Ząbkowicach Śląskich i złożenie skargi na działalność tej prokuratury do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji.
14/ Dalszy ciąg działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim: odbiór 22 psów i umieszczenie ich w schronisku; uratowanie szczeniaka Luckiego, który urodził się na zamku z pozostałej tam suki. Sprawa o znęcanie się nad zwierzętam przez dzierżawcę toczy się na wokandzie Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
15/ Prowadzenie działań interwencyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców ul. Wiejskiej w Kłodzku gdzie psy biegają bez opieki, nie karmione, nie leczone, drażnione i bite, rozmnażają się bez kontroli, walczą między sobą o pokarm i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Było tam wiele przypadków pogryzienia przechodniów i mieszkańców. Zabraliśmy stamtąd 15 psów ale to niestety nie rozwiązuje problemu.
16/ Interwencja w sprawie psa trzymanego przez 2 lata w ciemnej komórce we własnych odchodach, bez światła, bez pomocy weterynaryjnej. Sprawa umorzona przez Prokuraturę Rejonową z Ząbkowicach Śl. Prokurator Rejonowy nie widział w tej sytuacji nic nieprawidłowego.
17/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Pasmem-NGO powstałym i działającym w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego nad opracowywaniem wspólnych projektów i przy współpracy innych NGO w naszym regionie.
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce.
- TOZ, Okręg we Wrocławiu w sprawie dotyczącej głodzonych psów z zamku w Kamieńcu Ząbkowickim.
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – konsultacje prawne związane z procedurami dotyczącymi ujawniania przestępstw na zwierzętach; pomoc w skomplikowanej sprawie w Kamieńcu Z.
- Wspópraca ze schroniskiem w Holandii oraz organizacjami w Niemczech aby znaleźć nowe domy dla bezdomnych psów z Polski. W roku 2009 wiele naszych psów znalazło nowe domy w Holandii. Do Niemiec wyjechał bardzo chory pies po wypadku.
18/ Prowadzenie prac legislacyjnych nad utworzeniem prawa unijnego dotyczącego ochrony praw zwierzat towarzyszących. W chwili obecnej nie istnieje prawo unijne regulujące dobrostan tych zwierząt. Prace prowadzone w ramach Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt, PIE (Pets in Europe), zrzeszającej ponad 22 organizacje z całej Europy. PIE powstała w 2007 roku. Od tego też roku Fundacja jest jej członkiem i działaczem. 
W grudniu 2009 roku powstał dokument podpisany przez Europosłów (Deklaracja Pisemna) przedstawiający konieczność utworzenia prawa unijnego chroniącego zwierzęta towarzyszące. Deklaracja musi być podpisana przez 50% Parlamentu aby mogła zostać przedstawiona Komisji Eu do dalszego opracowywania.
19/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
20/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
21/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączona ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- apelowanie do społeczeństwa o ujawnianie przestępstw na zwierzętach,
- i inne.
22/ Sterylizacja wolnobytujących kotek.

8. W roku 2009 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

a/ w woj. dolnośląskim:
Kłodzko: regularnie bita suczka i zamykana w komórce, porwany dziecku kotek przez sąsiada,
Kłodzko: ranny jelonek,
Kłodzko: starszy człowiek porwał kotka dziecku i wywiózł go w plastikowym worku,
Kłodzko: husky pogryzł dziecko,
Jaszkowa Dln: owczarek w opuszczonym domu z ropiejącymi ranami na całym zadzie i grzbiecie – nie lecozny.
Krosnowice: płaczący pies w opuszczonym gospodarstwie,
Bystrzyca Kł: właścicielka wywiozła suczkę w nieznanym kierunku, suczka zaginęła,
Duszniki: zagłodzony na szkielet pies z ranami na łapkach – Prokuratura Rejonowa umorzyła sprawę,
Złotoryja: porzucone szczenięta w lesie,
Bierkowice: zaniedbane konie bez opieki,
Polanica: konie stale biegające luzem po okolicy,
Duszniki: pies wyjący całymi dniami,
Józefówek: kilkanaście zagłodzonych psów na posesji,
Lądek Zdr.: prześladowane koty w uzdrowiskach,
Siodłowice k/Ząbkowic: zaniedbana suczka (wychudzona i nieleczona),
Starków: konie bez opieki w szczerym polu (bez jedzenia i schronienia),
Kłodzko: poważne pogryzienie przez dobermana,
Szczytna: daniele i lamy bez opieki, nie karmione,
Podtynie: powtarzające się interwencje w sprawie niewłaściwych warunków bytowych koni i baranów;
śmierć dwóch koni w niesprawdzonych warunkach (interwencja z Urzędem Gminy i  dzielnicowym).
Podtynie: problem dużej grupy psów wałęsającej się po wiosce i walczących o sukę (interwencja z dzielnicowym).
Dzierżoniów: koty wolnobytujące prześladowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
Piława Grn: kilkanaście psów w tym kilka szczennych suczek bez opieki, szczenią się i giną pod kołami,
b/ w innych województwach:
Łopiennik woj. lubelskie: bocian nie odleciał na zimę,
Warszawa: porwana suczka amstafka,
Milówka woj. śląskie: pies na krótkim sznurku w wąskiej szczelinie między murami,

9.  Przejechaliśmy ponad 35.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

-  Przedłużenie Umowa o współpracy z Burmistrzem Miasta Kłodzka z dnia 1.10.2007, w celu likwidacji bezdomności zwierząt na terenie gminy.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.

Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Smigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”

 

Sprawozdanie merytoryczne z dzialalności Fundacji Mrunio - organizacji pożytku publicznego za rok 2007

1. Dane organizacji:

nazwa: Fundacja Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego „Mrunio”; nazwa skrócona: Fundcja „Mrunio”
siedziba:  Jaszkowa Dolna 38F, 57-300 Kłodzko
data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Grabiszyńska 269, Wrocław
09.08.2006 
numer: KRS – 0000261716
NIP: 8831780743
regon: 020356320

2. Jednoosobowy Zarząd Fundacji:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Zarządu

3. Komisja Nadzoru:

Grażyna Roman, ul. Śląska 23/5, 57-300 Kłodzko, Przewodniczący                                            
Lis Barbara, Jaszkowa Dolna 50, 57-300 Kłodzko                                          
Paszkiewicz Mariusz, ul. Krokusowa 4, Jaszkowa Dolna, 57-300 Kłodzko                                                                   

4. Zgodnie ze statutem, Prezes jednoosobowego Zarządu podejmuje uchwały w formie Postanowień. Zostały podjęte następujące Postanowienia:

- Zatwierdzenie przyjęcia sprawozdań – 29.3.2007
- Powołanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru – 16.11.2007
- Upoważnienie – adopcja – 26.11.2007

5. Określenie celów statutowych fundacji z podaniem ich realizacji:

Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 18.07.2006.
Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt, 
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole weterynaryjne, szczepienia przeciwko wściekliźnie i inne),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących praw zwierząt,

6. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

7. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność OPP, podejmując  następujące działania:

1/ Umieszczanie bezdomnych zwierząt oczekujących na adopcję w rodzinach zastępczych. Poddanie ich niezbędnej opiece weterynaryjnej (leczeniu i profilaktyce); w tym ponad 20 szczeniąt i małych osesków.
2/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych. Umieściliśmy w nowych rodzinach dziesiątki psów i kotów w tym ponad 20 szczeniąt.
3/ Dokarmianie bezdomnych psów, które nie zostały objęte opieką przez gminę oraz wolnobytujących kotów.
4/ Pomoc rodzinom o niskich dochodach  w sprawowaniu opieki nad ich zwierzętami (dokarmianie, opieka weterynaryjna: leczenie i profilaktyka):
- Wspólnie z Urzędem Gminy Nowa Ruda, dokarmianie 12 kotów, ..... psów oraz gromady kóz i kaczek w Ludwikowicach, między kwietniem a grudniem 2007.
- Kłodzko - ratowanie psa Jackiego po wypadku (operacja, leczenie); oraz małego pieska Dż. mającego głębokie rany na skórze, spowodowane pasożytami. Dostarczamy karmę dla nich od ponad 9 miesięcy.
- Okolice Kłodzka – kilkanaście rodzin posiadających po kilka psów i kilka/kilkanaście kotów.
5/ Rozmowy z gminnymi władzami samorządowymi powiatu kłodzkiego, w celu uświadomienia im konieczności wykonywania ich ustawowego obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami poprzez:
- rozpoczęcie działań związanych z utworzeniem międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozmowy od jesieni 2006) wraz z przedstawieniem projektu;
- utworzenie gminnych sieci rodzin zastępczych do opieki nad bezdomnymi zwierzętami do czasu oddania ich do adopcji;
- ograniczenie nadmiernej populacji psów i kotów (konieczność sterylizacji);
- podjęcie inny działań zmierzających do zlikwidowania bezdomności:
a) zwiększenie adopcji (ogłoszenia w prasie oraz gminnych stronach Internetowych),
b) edukcja zwiększająca odpowiedzialność właścicieli (zapewnienie opieki nad swymi zwierzętami, regularne ich karmienie, trzymanie ich w obrębie posesji i wyprowadzanie tylko na smyczy, chipowanie),
c) współpraca z organami ścigania w celu walki z procederem porzucania zwierząt.
W wyniku tych rozmów, 1.10.2007, podpisana została Umowa o Współpracy pomiędzy Fundacją a Miejską Gminą Kłodzko.
6/ Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w celu wpojenia szacunku do zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania; ze szczególnym uwzględnieniem problemów porzucania psów i kotów przez właścicieli, maltretowania zwierząt, głodzenia zwierząt, dozwalania na nadmierny rozród psów i kotów, niehumanitarnego traktowania wiejskich psów łańcuchowych itp.
7/ Uczestnictwo w sympozjach, konferencjach oraz warsztatach w kraju i za granicą, na temat poszanowania praw zwierząt oraz znalezienia skuteczniejszych form niesienia im pomocy:
- Bruksela, międzynarodowa konferencja organizacji ochrony zwierząt z udziałem Europosła Paolo Casaca  – maj 2007
- Warszawa, szkolenie w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego, w dziedzinie pozyskiwania funduszy norweskich  – wrzesień 2007
- Wrocław, konferencja dotycząca poszanowania praw zwierząt zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy – październik 2007
- Berlin, światowe sympozjum na temat poszanowania praw zwierząt:  ICAWC – listopad 2007
- Berlin,  warsztaty dotyczące budowy schronisk – listopad 2007.
8/ Przygotowywanie postulatów i przedstawienie ich posłom na sejm, ukazujących konieczność wprowadzenia zmian w polskim prawie, dotyczących praw zwierząt (praca rozpoczęta w 2006 roku).
9/ Prowadzenie kompleksowych działań zmierzających do odebrania głodzonych psów dzierżawcy zamku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz oddanie go w ręce wymiaru sprawiedliwości:
- wywieranie nacisków na Wójta Gminy, odmawiającego podjęcia skutecznych działań zgodnie z art. 7 Ustawy o Ochronie Zwierząt, poprzez poinformowanie o sprawie instytucji rządowych na różnych szczeblach oraz poprzez nagłaśnianie sprawy w prasie, radiu i Internecie;
- prowadzenie rozmów z Inspekcją Weterynaryjną powiatową i wojewódzką w celu uzyskania ich współpracy;
- prowadzenie działań mediacyjnych w celu nakłonienia właściciela psów do dobrowolnego się ich zrzeczenia;
- zbieranie informacji na piśmie od naocznych świadków;
- zgłoszenie przestępstwa znęcania się nad psami do organów ścigania;
- uczestnictwo w kontroli bytowania psów w październiku 2007.
10/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą:
- Dogs Trust (największa organizacja ochrony zwierząt w Wielkiej Brytanii): likwidacja bezdomności w Polsce,
- PIE – Pets in Europe (Europejska Organizacja Ochrony Praw Zwierząt): wprowadzenie zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej,
- KTOZ (Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami) – odbiór maltretowanych psów z zamku w Kamieńcu Z.,
- Stowarzyszeniem „Azyl” w Dzierżoniowie – pomoc w zwiększeniu adopcji psów z ich schroniska.
11/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz promowanie lepszej nad nimi opieki.
12/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
13/ Pomoc w poszukiwaniu zaginionych zwierząt.
14/ Promocja działań Fundacji, w kraju i za granicą, połączone ze zbiórką funduszy; poprzez reklamę wydawniczą i pozawydawniczą (ogłoszenia w prasie i na Internecie, broszury, plakaty, zapałki z nadrukami Fundacji, itp) przy współudziale władz samorządowych, szkół, bibliotek publicznych itp; w celu:
- zwiększenia adopcji,
- ukazania konieczności zapobiegania nadmiernemu rozrodowi zwierząt,
- rozbudzenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony praw zwierząt,
- i inne.
15/ 21 październik 2007 – Prezes Fundacji „Mrunio” występowała jako mąż zaufania Platformy Obywatelskiej w czasie wyborów do sejmu.
16/ Współpraca z jednostkami administracji samorządowej w powiecie kłodzkim: powiatowej i gminnej mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego:
 - likwidacja nielegalnego schroniska dla zwierząt w Lewinie Kłodzkim (zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne oraz chorób odzwierzęcych),
- przejęcie opieki nad bezdomnymi psami, (najprawdopodobniej  nieszczepionymi przeciwko wściekliźnie), wałęsającymi się po drogach i ulicach w poszukiwaniu pokarmu.
17/ Współpraca z jednostkami policji i straży miejskich oraz prokuratury mająca na celu zapobieganie przestępstwom przeciw zwierzętom, ujawnianie sprawców tych przestępstw oraz oddawanie ich w ręce sprawiedliwości.

8. W roku 2007 Fundacja przeprowadziła następujące interwencje i akcje w celu ratowania zwierząt:

- Wsparcie akcji Kłodzkiego Starostwa Powiatowego przy likwidacji nielegalnego schroniska w Lewinie Kłodzkim w styczniu 2007.  Wywieźliśmy stamtąd 117 psów.
- Działania zmierzające do zamknięcia nielegalnie działającego schroniska w Uciechowie.
- Interwencja w sprawie złych warunków bytowych bezdomnych psów w Jaworze.
- Koty wywiezione przez firmę odszczurzającą na zlecenie kierownictwa Wielkiej Pieniawy, w Polanicy. Dyrekcja ZUK zapewnia, że zostały oddane do adopcji.
- Interwencja w sprawie skandalicznych warunków pseudo-hodowli w Grochotowie. Mimo pisemnego zeznania naocznego świadka sprawa nie jest nadal załatwiona z powodu odmowy współpracy przez Gmine i Powiatową Inspekcję Weterynaryjną.  
-  Skrajnie zaniedbywany Murzyn, Kłodzko – sprawa zakończona wyrokiem skazującym;
- zagłodzony na śmierć pies, Kłodzko,
- postrzelony koń w Trzebieszowicach,
- pobity przez sąsiada pies w Słupcu,
- maltretowana suka haski w Słupcu,
- dwa wilczury trzymane w skandalicznych warunkach, Domaszków,
- psy trzymane w klatkach po królikach, Krosnowice,
- pozostawione w mieszkaniu koty (8) przez właścicielkę, która wyjechała do USA, Kłodzko,

9. Przy dokarmianiu zwierząt rozdysponowaliśmy prawie 1 tonę karmy. Przejechaliśmy ponad 15.000 km ratując zwierzęta.

10. Zdarzenia w działalności fundacji o skutkach prawnych:

- Przystąpienie do Europejskiej Organizacji Ochrony Praw Zwierząt PIE (Pets in Europe);
- Umowa o współpracy podpisana z Burmistrzem Miasta Kłodzka dnia 1.10.2007, mająca na celu likwidację bezdomności na terenie gminy.

11. Fundacja „Mrunio” nie prowadzi działalności gospodarczej.

12. W okresie sprawozdawczym Fundacja:

1/ Nie zatrudniała pracowników.
2/ Nie udzielała pożyczek.
3/ Nie posiada lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów.
4/ Nie prowadziła działalności zleconej.

13. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

14. Informacja o wysokości poniesionych kosztów zgodnie z załączonym sprawozdaniem finansowym.

15. Kontrola fundacji w okresie sprawozdawczym: nie było kontroli zewnętrznych.


Sporządziła i zatwierdziła:

Elżbieta Śmigielski, Prezes Jednoosobowego Zarządu Fundacji „Mrunio”