KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Plakat Euro

Statut

STATUT FUNDACJI "Mrunio"

 


Rozdzial I
Postanowienia ogólne

Paragraf 1
1/ Fundacja Ochrony Zwierząt i Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego pod nazwą Fundacja "Mrunio", zwana, w dalszej treści postanowień statutu,
Fundacją; została ustanowiona przez Fundatora Elżbietę Śmigielski, aktem notarialnym z dnia 21.11.2005, repertorium A numer 15796/2005,
sporządzonym przed notariuszem mgr. Winicjuszem Markiem Wójcikiewiczem w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy.
2/ Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3/ Fundacja ma osobowość prawną.
4/ Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

Paragraf 2
1/ Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2/ Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może
ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3/ Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Paragraf 3
1/ Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego - będącego godłem Fundacji.
2/ Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę oraz pieczęci z godłem Fundacji.
Paragraf 4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdzial II
Majątek i dochody Fundacji

 

Paragraf 1
1/ Majątek Fundacji stanowią wniesione przez fundatora środki finansowe i ruchomości, oraz inne mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację
w toku jej działania.

 

Paragraf 2
1/ Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a/ darowizn, dotacji, spadków, zapisów; otrzymywanych z kraju i zagranicy,
b/ subwencji osób prawnych,
c/ środków finansowych pochodzących z odsetek od kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych,
d/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e/ dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku,
f/ innych gotówkowych i rzeczowych przysporzeń.

 

Paragraf 3
1/ Cały majątek i uzyskany przez Fundację dochód, przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.
2/ W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko
wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdzial III
Cele, zasady, formy i zakres działalności

 

Paragraf 1
1/ Fundacja została ustanowiona by działać zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
2/ Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych w dziedzinie ochrony przyrody a w szczególności ochrony zwierząt.

 

Paragraf 2
Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1/ Humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką a w szczególności:
a/ przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiazującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b/ zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c/ zwalczanie niehumanitarnych praktyk uśmiercania zwierząt,
d/ zwalczanie niezasadnego uśmiercania zwierząt,
e/ niesienie pomocy zwierzętom chorym i głodnym,
f/ profilaktyka zdrowotna (okresowe kontrole zwierząt, szczepienia, leczenie przeciw pasożytom),
g/ zmniejszenie populacji zwierząt wolnobytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
h/ zapewnienie domu dla zwierząt bezdomnych,
i/ wprowadzenie powszechnego oznakowania zwierząt towarzyszących (chipowanie),
j/ przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
k/ polepszenie warunków życia psów wiejskich,
l/ występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących przepisów dotyczących
praw zwierząt,
m/ i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.
2/ Ekologii i naturalnego środowiska.
3/ Ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego.

 

Paragraf 3
Fundacja realizuje swe cele prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego :
1/ Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a/ Prowadzenie działalności edukacyjnej przy współpracy szkół i innych instytucji oświatowo-wychowawczych w formie: wykładów, pogadanek,
odczytów.
b/ Prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej na rzecz pracy Fundacji; poprzez prasę, radio, telewizję, internet, itp.
c/ Promowanie działań Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, połączone ze zbiórką funduszy.
d/ Współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o zbieżnych celach, w kraju i za granicą.
e/ Organizowanie imprez publicznych połączonych ze zbiórką funduszy.
f/ Wspieranie działalności służb weterynaryjnych mających na celu ochronę zdrowia zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
g/ Współpracę z jednostkami administracji samorządowej (powiatowej, miejskiej, gminnej) oraz jednostkami policji i straży miejskiej.
h/ Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych; jak również jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną i których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
i/ Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych.
j/ Organizowanie siatki rodzin zastępczych dla zwierząt oczekujących na adopcję.
k/ Podejmowanie działań innych niż wymienione, aczkolwiek służących ochronie zwierząt i ochronie środowiska.
2/ Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a/ przejmowanie pod opiekę bezdomnych zwierząt na zlecenie gminy;
b/ umieszczanie ich w rodzinach zastępczych;
c/ zapewnienie im opieki weterynaryjnej;
d/ transport bezdomnych zwierząt z miejsca ich znalezienia do miejsca sprawowania opieki;
e/ transport bezdomnych zwierząt do nowych domów;
f/ pomoc zwierzętom rannym w wypadkach;

 

Paragraf 4
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Paragraf 5
1/ Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej, poprzez werbowanie wolontariuszy.
2/ Fundacja zatrudnia pracowników dla zapewnienia efektywniejszej realizacji celów.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji, ich obowiązki i uprawnienia oraz sposób powoływania

 

Paragraf 1
1/ Organami Fundacji są:
a/ Zarząd Fundacji
b/ Komisja Nadzoru

 

Paragraf 2
1/ Zarząd Fundacji jest dwuosobowy, powołany na czas nieograniczony i składa się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.
2/ Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji obejmuje Fundator, Elżbieta Śmigielski poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
3/ Prezes Zarządu Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
4/ Prezes Zarządu Fundacji posiada prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji i prezentuje swoje stanowisko w formie postanowień.
5/ Wiceprezesa Zarządu powołuje Fundator poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
6/ Wiceprezes Zarządu przejmuje wszystkie funkcje Prezesa w przypadku śmierci, choroby, niezdolności do pracy lub nieobecności Prezesa.
7/ Zarząd Fundacji działa zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa polskiego oraz niniejszym statutem.
8/ Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami osoby pełniące
funkcje w zarządzie nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.
 

Paragraf 3
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1/ Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
2/ Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem.
3/ Opracowywanie krótko i długoterminowych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
4/ Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
5/ Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
6/ Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
7/ Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
8/ Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Komisji Nadzoru.
9/ Opracowywanie strategii działania fundacji, werbowanie wolontariuszy, zatrudnianie pracowników.
10/ Dla efektywniejszej realizacji celów, organizuje biura w różnych częściach kraju.

 

Paragraf 4
1/ Komisja Nadzoru składa sie z trzech członków powołanych z woli Fundatora.
2/ Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 z późniejszymi zmianami
Komisja Nadzoru jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru, przy czym członkowie Komisji Nadzoru:
a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia;
b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego a rok poprzedni.
3/ Komisja Nadzoru działa zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa polskiego oraz niniejszym statutem.
4/ Członek Komisji Nadzoru może zostać odwołany przez Fundatora w przypadku prowadzenia działalności na szkodę Fundacji lub sprzecznej z jej
statutem lub naruszenia pełnionych obowiązków.
5/ Członek Komisji Nadzoru może zostać odwołany przez Fundatora w przypadku gdy wymaga tego dobro Fundacji.
6/ Komisja Nadzoru a także niezależnie każdy jej członek może badać wszystkie dokumenty Fundacji żądać wyjaśnień od Prezesa Zarządu
Fundacji.

 

Paragraf 5
Do kompetencji Komisji Nadzoru należy:
1/ Sprawowanie kontroli i nadzoru nad całokształtem działalności Fundacji.
2/ Ocena pracy i opiniowanie działań Zarządu.
3/ Przyjmowanie i przeprowadzanie kontroli rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

 

Paragraf 6
W razie śmierci Fundatora – osoby fizycznej – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku wskazania, w
miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

 

Rozdzial V
Postanowienia końcowe

 

Paragraf 1
1/ Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów dla realizacji, dla których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2/ Prezes Fundacji pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, zwrot wydatków związanych z reprezentacją Fundacji oraz innych
uzasadnionych kosztów w wysokości określonej w polskim prawie.

 

Paragraf 2
1/ Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia swych celów statutowych lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2/ Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Fundacji w KRS.
Jaszkowa Dolna, 18.7.2006
zmiana statutu dokonana dnia 26.3.2011
zmiana statutu dokonana dnia 14.10.2011

 

Elżbieta Śmigielski
Fundator